Diego Rodriguez V., 2020
Photo emulsion on offset print
28 cm x 23 cm

zurück
Diego Rodriguez V., 2020
Photo emulsion on offset print
28 cm x 23 cm